you dont know me ..:D

پیوندهای روزانه

۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

دست و پا می زنم..

•|به غریقی میمانم که برای زنده ماندن و زندگی دست و پا میزند...

•|به دخترکی زنده به گور میمانم که برای اندکی اکسیژن خود را به هر دری میزند...

•|به پیر زن بیچاره ای میمانم که در آرزوی [محال]دیدار مجدد با فرزنش نفس میکشد...

•|به گلاب می مانم که در نهایت خوش بویی با بیجان هایی فراموش شده تنها می ماند [forever]...

•|به دیوانه ای میمانم که مردم در عین بیرحمی با بیشترین فاصله ی ممکن از برابر لبخندش میگزرند ...

•|به ماهی میمانم که در جستجوی اب دیوانه وار به هوا میپرد 

•|به پرنده ای در قفس که در شوق آزادی ،آواز هایی مستانه سر میدهد 

•|به آینه ای که در برابر تمام زیبایی های دنیا "تنها" حق بازتاب دارد 

آینه هایی که مردم برای تمام قد دیدن خود از او فاصله می گیرند ...

•|به اشکی که برای مرگ تنها دارایی ریخته میشود

•|شمع هایی که در تاریکی مطلق روشن میکنند..

باور هایی که هیچکدان فرقی به حال من ندارد

"من"تا ابد در شوقی [reasonless]دست و پا میزنم ...

-____-


  • Persephone
  • ۰
  • ۰
چنان تنهایی و وحشتی حس می کردم

که فکر خودکشی به سرم زد !

تنها چیزی که جلویم را گرفت

این فکر بود که در مرگ ،

تنها تر از زندگی خواهم بود ...!
  • Persephone
  • ۰
  • ۰

من به این جمعیت دیوانه کافر شده ام ...!


  • Persephone
(بهترین لینک باکس)