you dont know me ..:D

پیوندهای روزانه
 • ۰
 • ۰

کافیست یک جرقه بخورد تا من دوباره ان روز لعنتی را به خاطر بیاورن ان روز تسلیم شدن

ان روز که همه چیزم را از  دست دادم

روزی چیزی را خواهم یافت گرانبها تر از الماس و تا اخرین قطره جانم ازان محافظت میکنم 

اینبار هم میجنگم همان طور که همیشه میجنگیدم

مهم نیست چند بار ببازم چون بلاخره چیزی که حقم بوده را بدست خواهم اورد 

دست در گریبان باخت و برد 

ماهیت من چیست 

شاید من اصلا یک زمینی نباشم شاید این چیزی است که خودم میخواهم

اصلا میخواهم حقیقتی را به شما بگویم 

از این همه باخت خسته شده ام دلم پیروزی میخواهد یک پیروزی عظیم

پیروزی ای که این همه غم را بشورد ببرد 

ان روز که همه چیزم را از دست دادم درست همان لحظه که پتو را روی سرم کشیدم و مدام با خودم تکرار میکردم که همه چیز تمام شد

حالا مبفهمم که واقعا همه چبز برای من تمام شد

حالا هر روز و هر ساعت برای من ان لحظه تکرارمی شود

احساس این که هیچ چیز برایم ارزش ان  که ازدست دادم را ندارد 

ان روز صبح ان روز که سالن کش می امد و  همه چیز دورسرم پی میخورد همه چیزم را از دست دادم همه چیزم 

 • Persephone
 • ۰
 • ۰

کنکور 97

بلاخره کنکور 97 تمام شد 

نمیدانم چ میشود

می گویند سخت بود درصد هایم همه میانگین بقیه بودند به جز ریاضی 

ریاضی پنج تا جواب دادم ینی حدود 16 درصد و این فاجعه است 

صدای حق حق مادرم هنوز توی گوشم است صحنه ای ک اشک از روی گونه هایش می چکید را هرگز فراموش نمیکنم

خدایا گناه من چ بود؟ 

از ازل برایم غم نوشتی

حالا ک کنکور تمام شده با خودم میگیم بابا برو فیلمی چیزی ببین اما انگار یچیزی جلومو گرفته 

کنکور لعنتی سبک زندگیمو تغییر داده 

با درد اجینم کرده 

تا میخوام بگم بابا تو دیگه ازادی اما هرگز باور نمیکنم 

نمیدانم درصد هایم جطوریست نمیدانم ایا قبول میشوم یا نه سکوت جلسه ان ده دقیقه را هیچوقت فراموش نمیکردم ده دقیقه در تقلا برای پبدا کردن حتی یک سواا ک بتوانم بزنم اما هیچی دستم را نگرفت زمان فیزیک و شیمی ام را هم گرفت 

خدایا صدامو میشنوی

دیگه بریدم 

این من دیگه نمیتونه برا کنکور بخونه 

دیگه نمیتونه جزوه های فیزیکشو ورق بزنه این من دیگه  بربده

بریده 

 • Persephone
 • ۰
 • ۰

Finally it shows up....

I think he just show me something... 

I really wish that i dont mistake about that but i just get some ponint that i have to follow... 

 I know it could be so difficult but it literally like i was born for this... 

Idon't know who to explain this feel that i have right know but i swear it's different... 

It like it gave some dots of light to my completely dark life, it's like a Lantern if i explain it truly, it bring me some lettle hope  that i could live at list once! 

Iknow that it is so so strange that i tell this right here right know literally in the middle of  night but trust me, it is so important... It is.... 

Idon't know it like a lightning it just come and go so fast so effective..! 

Iknow  i have to go through soooo many challenges and i truuuly know that im not that ready but once i read somewhere that if a dream just came a cross your thoughts it meant to came a cross your life... 

Ya iknow that  no one else is out there to here my voice and I'm absolutely alone... But i learn something from my past bad experience that i never really could forget it... BUT I LEARN!.... 

learn to found someone to help me... I learned that someone out ther put the danger avay and live her/his life the way that she/he always want... 

So why i burn the times that giving to me?i can do it I'm not alone i know that if i look close i can see persons that they have my aims too..  

The sentence that so expiring me is"DONT LET NOBODY STILL YOUR DREAM" 

im ganna live my dream no matter what it takes... 

 • Persephone
 • ۰
 • ۰

چشم هایش را با دستمال سیاهی بسته بود 

تکه ای شیشه برداشت و زخم عمیقی روی گردنش کاشت،  بدون برداشتن شیشه همانطور دستش را پایین کشید و تا جایی که میتوانست ان گوشت خاکی را برید

قطره های خون بر روی سطح اب میچکیدند اما پخش نمیشدند... 

درست همانطور به داخل اب فرو می رفتند و بعد پر میگرفتند... 

دخترکی درست ان پایین مایین ها به سقف ابی بالای سرش خیره شده بود 

به کلاغ های سیاهی که انگار از ناکجا اباد پایین می امدند و به دور خود می چرخیدند و پر میگرفتند 

بی اختیار بغض درگلویش چنگ انداخت 

همانطور که اشک هایش روی گونه اش جاری میشدند به تعداد کلاغ ها اضافه میشد 

درست انگار که هیچکس در ان حیاط تاریک و سرد نبود 

فقط دخترک و کلاغ ها که به دور او میچرخید 

او خود را مرده میپنداشت 

انسانی که شخصیت نداشته باشد مرده است 

و او هیج شخصیتی نداشت... 

او اصلا خودش را نمیشناخت... اصلا کسی او را نمیشناخت نه که کسی تا به حال چهره اش را ندیده باشد، نه!... هیچکس نمیتوانست شخصیت او را توصیف کند... اگر کسی از ان ها میپرسید که فلانی کیست نمیدانستند چه جواب بدهند براستی که او که بود؟ 

چشم های دخترک طاقت این همه گریه کردن را نداشت، صبح ها را تاشب از درد روحش گریه میکرد و شب ها را تا صبح از درد چشم هایش 

دستمال تیره ای را که همیشه به چشمش میبست را برداشت و دور سرش پیچاند و بعد جشم هایش را با ان پوشاند

 با نفسی لرزان پا در حمام کوچک خانه اشان گذاشت 

هوا تاریک بود اما او حتی حس و حال روشن کردن چراغ حمام را نداشت

همانطور روی زمین حمام نشست 

با دست لرزانش تیغی را که در کف دست مشت شده ی دیگرش بود برداشت... تیغ کف دستش را زخم کرده بود اما دخترک حتی حسش نمیکرد... 

با خود گفت این تنها راه رهاییست... این تنها راه پیدا شدن است... 

تیغ را روی گردنش گذاشت و بعد یک ضخم عمیق...  • Persephone
 • ۰
 • ۰

I whish...

I wish that right now someone could  heare my voice... 

I wish that every thing was a joke 

Every lost second that  i spend for non worth educating 

I wish that every thing was a dream.... 

If enyone in this hole world need someone else as much as the air breathing plz tell me cause i need him/her  more than u ever imagine 

.... 

 • Persephone
 • ۰
 • ۰

اخر مگر میشود در یک روز بغض یک نفر ده بار بشکند

مگر میشود کسی ارزوی لمس گل ها به دلش بماند 

بنویس من بخوان دختری که در هفده سالگی پیر شد

از همان دبستان سرم داد زدند که درس بخوان و من به همان تکه کوچکی از اسمان  که دیوار های بلند و بدقواره ساختمان های اطرافمان برایم باقی گذاشته بودند نگا میکردم و هوس ازادی جانم را میگرفت 

درست پنجم دبستان در همان روز که با اختلاف رتبه اول نمونه دولتی شهرمان شده بودم و همه ی هم کلاسی ها و پدر و مادرهایشان با حسادت به من خیره میشدند هرگز نمیدانستند که دل کوچک من در همان بچگی  از ارزوی ازادی مرد 

هیچوقت نفهمیدند دل کوچک من از ارزوی داشتن یک دوست واقعی پر میکشید 

هیچوقت نفهمیدند... 

دل کوچک من چه کشید؟ 

هیچکس نمیداند 

در ارزوی داشتن بک شاخه گل اشک میریزم... وعده ی داشتنش را برای بعد کنکور به من می دهند برای بعد کنکور میفهمی این یعنی چه میفهمی؟ 

میفهمی دختر هفده ساله ای باشی و از ارزوی یک شاخه گل گریه کنی یعنی چه؟ 

همین حالا استرس این که مادرم از در بیاید تو و مرا در حال نوشتن ببیند دلم را پر از ترس کرده

دیدن دختر های ازاد در همایش های مختلف مرا میکشد 

ارزوی داشتن یک شاخه گل مرا میکشد 

میدانم من حتی بعد مرگ هم از دیدن شاخه گل های روی سنگ قبرم دق میکنم 

این که همه برای پزشکی قبول شدن به من ایمان دارند مرا میکشد 

استرس تکه پاره ام کرده 

این جان مگر چقدر طاقت دارد 

یک روز دق میکنم و ارزوی داشتن یک شاخه گل را با خود به گور میبرم 

ی یک روز در حالی که با حسرت به تکه ی کوچک  اسمان حیاتمان  خیره شده ام دق میکنم 

بنویس من بخوان دختری که در هفده سالگی  دق کرد 


 • Persephone
 • ۰
 • ۰

Dont give up

شاید افسرده شده ام شاید

یکسال شادی نکردن از من یک سنگ سخت و بی جان ساخت

هیج ایده ای درمورد شادی ندارم

من افسرده ام؟ 

اگر  امسال هم قبول نشوم یکسال دیگر باید عذاب بکشم 

یکسال دیگر هم همین شکنجه ها؟ 

من دیگر نمیتوانم دیگر نمیتوانم

I see u every day but in my dream 

حقیقتا اگر دانشگاه تهران هم نشد نشد... اگر رتبه زیر هزار بیاورم میتوانم در پردیس شهید بهشتی درس بخوانم

سال های قبل بچه ها با رتبه 6000 رفتند دانشگاه تهران پزشکی خواندند

خدایا این یک شوخی است دیگر نه؟ 

عدالتت همیشه همین شکلیست به من که میرسد دم بریده می شود و کم می اورد 

روزی  که مرا افریدند از اسمان سنگ میبارید لابد

خدایا عظمتت را شکر این دنیای تاریک و تیره چه بود اخر؟ 

Lost inside a room... 

دلم برای تو تنگ شده دلم  برای خودم تنگ شده دلم برای همه چیز تنگ شده

ای کاش میشد به اول دبیرستان برگردم

Oh god i miss you 

Can't scream and I can't sleep... 

دلم میخواد زمزمه کنم با خودم

زهرا همه چیز درست می شود فقط دو ماه مانده این دوماه تلاش خودت را بکن 

تو توانایی انجام هر کاری را داری 

Will i ever be free 

Oh god i miss you 

این شب ها دل من سوت و کور است... 

در این سرای بی کسی کسی به در نمیزند... 

من تنهای تنها به انتظار چه نشسته ام؟ 

اصلا چه از این دنیا میخواهم؟ 

دنبال سرگرمی ای زودگذر 

خسته تر از همیشه

حس های بد سراسر وجودم را گرفته اند 

Can you hear me now? 

Oh God i miss you tell me can you hear me 

Wil i ever be free? 

این تابستان جشن میگیرم زندگی ام را

 عیب ندارد تا الان چطور گذشت 

من میتوانم کن فیکون کنم میتوانم همه چیز را تغییر بدهم همه چیز را  • Persephone
 • ۰
 • ۰
می نویسم تا براورده شود می نویسم تا براورده شود
میخواهم دانشگاه تهران قبول شوم و این چیزی  است که من میخواهم 
و من بدست میاورم
هرچند رتبه منطقه اخرین ازمون ازمایشی ام 13 هزار شد اما رتبه ی کنکورم 13 می شود
من توانا و باهوش هستم 
صدای درون من درست بین نیزار های جادویی ارزو میپیچد رقص شبپره ها صدای مرا به گوش خدا میرساند 
مهر 97 من به دانشگاه تهران می روم مهر 97 من به دانشگاه تهران می روم 
 • Persephone
 • ۰
 • ۰

دم دمای کنکور است و همه میپرسند ایا با فلان و فلان درصد میشود پزشک شد

ایا من قبول میشوم و از این دست سوال ها

چیزی ک حال مرا خوب میکند این جمله است:

احتمالش هست که من قبول شوم 

و میشوم 

و میشوم 

.... 

 • Persephone
 • ۰
 • ۰

take my hand trought the flame

خدایا بهم رحم کن 

.

.

عربی امشب امتحان داریم

باید ریاضی هم میخواندم ک نخواندم فیزیکم کللللی مانده پایه اصلا نخواندم خیلی وقته

خدایا دلم خیلی گرفته 

بهم یه سیب بهشتی از درخت محبتت بده

خدایا من نمیتونم واسه خودم خوشی بخرم 

خدیا خوشیای این دنیا زود گزرن 

خدایا یادته گفتم منو محکم بزن زمین تا محکم بالا بیام

خدایا مرسی 

مرسی که به حرفام گوش میدی مرسی ک از ته دلم خبر داری

خدایا مرسی که باوجود این که از تموم گناه های گذشته و ایندم خبر داری بازم دستامو میگری و بلندم میکنی منو به مسیر زندگیم هدایت میکنی

خدایا منه حقیر یه ارزوی دیگه ازت دارم 

خدایا این دردارو بسپار به عهده ی خودم 

خدایا فقط یه چیز ازت میخوام 

اون فقط سلامتی و شادی دل مادرمه 

خدایا من بدون مادرم میمیرم خدایا خودت میدونی 

خدایا ازم نگیرش خودت میدونی عاشقشم و قدرشو میدونم

خدایا از جون من بگیر و به مادرم بده

خدایا یه چیز دیگه ام ازت میخوام امشب 

خدایا یکاری کن درست یک ماه قبل از کنکور یعنی خرداد وقتی کلاسای جمعبندی میریم همه ی موضوعات رو بلد باشم و مطمئن بشم که میتونم درصد خیلی بالایی بزنم 

خوشحال باشم

خدایا قبل کنکور بهم خوشی بده

یکاری کن همه ی این زجرا ارزش داشته باشه خواهش میکنم خواهش میکنم 

 • Persephone
(بهترین لینک باکس)